Dumnezeu stăpînește îngerii buni și îngerii răi

Circa 25 AD, Satan, the Judeo-Christian personification of evil, chief of the angels who rebelled against God, and was cast out of Heaven. Here: The devil took him to a high mountain, showed him all the world's kingdoms, and their glory. 'All these things I will give, (Photo by Archive Photos/Getty Images)

Circa 25 AD, Satan, the Judeo-Christian personification of evil, chief of the angels who rebelled against God, and was cast out of Heaven. Here: The devil took him to a high mountain, showed him all the world’s kingdoms, and their glory. ‘All these things I will give, (Photo by Archive Photos/Getty Images)

În pasajele următoare vom vedea că Dumnezeu stăpînește în egală măsură și îngerii buni și pe cei răi.

Dumnezeu stăpînește îngerii buni

1 Cronici 21:15  Dumnezeu a trimes un înger la Ierusalim, ca să-l nimicească; şi, pe cînd îl nimicea, Domnul S’a uitat, şi I-a părut rău de răul acesta; şi a zis îngerului care nimicea: ,,Destul! Acum, trage-ţi mîna înapoi!„ ‘ngerul Domnului stătea lîngă aria lui Ornan, Iebusitul.

Fapte 12:11  Cînd şi-a venit Petru în fire, a zis: ,,Acum văd cu adevărat că Domnul a trimes pe îngerul Său, şi m’a scăpat din mîna lui Irod şi dela tot ce aştepta poporul Iudeu.„

Matei 24:31  El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.

Apocalipsa 22:6  Şi îngerul mi-a zis: ,,Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. –

Dumnezeu stăpînește îngerii răi

Demonii sau duhurile rele îndeplinesc exact ordinele suverane ale lui Dumnezeu.

Judecători 9:23  Atunci Dumnezeu a trimes un duh rău între Abimelec şi locuitorii Sihemului şi locuitorii Sihemului au fost necredincioşi lui Abimelec

1 Împărați 22:23  Şi acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor proorocilor tăi cari sînt de faţă. Dar Domnul a hotărît lucruri rele împotriva ta.„

1 Samuel 16:14  Duhul Domnului S’a depărtat dela Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea dela Domnul.

Duhurile rele cer învoirea lui Dumnezeu pentru a acționa

Matei 8:31-32  Dracii rugau pe Isus şi ziceau: ,,Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci.„  ,,Duceţi-vă„, le-a zis El. Ei au ieşit, şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s’a repezit de pe rîpă în mare, şi a pierit în ape.

Matei 4:10-11  ,,Pleacă, Satano„, i-a răspuns Isus. ,,Căci este scris: ,Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.„ Atunci diavolul L-a lăsat.

Dumnezeu stăpînește și astăzi. Nimic în univers nu se întîmplă fără acordul Lui sau fără ca lucrurile să fi fost planificate din veșnicie. Dumnezeu este stăpînul care a domnit, domnește și vă domni întotdeauna. A lui să fie Gloria.

Reclame
Publicat în Doctrinele Bibliei | 1 comentariu

Dumnezeu stăpînește asupra oamenilor

white-throneÎn textele anterioare din Scriptură am studiat că Dumnezeu controlează lucrurile, evenimentele, fenomenele naturii și ființele iraționale. Controlează oare Dumnezeu și oamenii? Stăpînește El peste ei, sau ei i se pot împotrivi? Este oare Dumnezeu capabil să-și împlinească planul Său măreț prin oameni sau Dumnezeu este impus să caute alternative sau oameni potriviți pentru a duce la bun sfîrșit lucrurile planificate din veșnicii.

În ultimul timp tot mai des poți auzi predici de genul “Lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze în viața voastră” sau “El nu poate lucra dacă voi nu-I permiteți” etc. Cum predicatorii zilelor noastre au făcut din Dumnezeu un subaltern al oamenilor? Cum Dumnezeu veșnic care a creat universul este acum la cheremul oamenilor? Cum își pot permite oamenii să prezinte pe Dumnezeul biblic ca pe un zeu jalnic care nu poate face nimic fără acordul celor pe care I-a creat?

Și totuși, dacă Dumnezeu nu poate face nimic împotriva voinței omului, de ce atunci se mai roagă creștinii ca Dumnezeu să schimbe inima rudelor unora dintre ei, ca aceștia din urmă să vină la pocăință?

Totuși Biblia vorbește tocmai opusul, adică Dumnezeu controlează creaturile care îi aparțin pe deplin Lui.

Proverbe 16:9  Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. –

Proverbe 19:21  Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărîrea Domnului, aceea se împlineşte. –

Proverbe 21:1  Inima împăratului este ca un rîu de apă în mîna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. –

Cum totuși pot oamenii afirma că se pot împotrivi voii Lui cînd Biblia în continuare vorbește la fel de clar despre puterea lui Dumnezeu.

Iov 23:13-15  Dar hotărîrea Lui este luată, cine i se va împotrivi? Ce-I doreşte sufletul, aceea face. El ‘şi va împlini dar planurile faţă de mine, şi va mai face şi multe altele. De aceea tremur înaintea Lui, şi cînd mă gîndesc la lucrul acesta, mă tem de El.

Isaiah 14:27  Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi? Mîna Lui este întinsă: cine o va abate?

Isaiah 46:9-10  ,,Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune; căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sînt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine.  Eu am vestit dela început ce are să se întîmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: ,Hotărîrile Mele vor rămînea în picioare, şi ‘mi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.

Publicat în Doctrinele Bibliei | Lasă un comentariu

Dumnezeu stăpînește ființele iraționale

daniel-in-the-lions-den-briton-riviereEste interesant de observat că Dumnezeu are stăpînire directă și asupra ființelor iraționale. Prima situație de acest fel este de asemenea întîlnită în Geneza în timpul creației. Dumnezeu crează regnul animal, El hotărăște cum să arate fiecare ființă și care sunt capacitațile ei, inclusiv lungimea vieții, mărimea ei, agresivitatea ei, va fi o ființă care poate fi domesticită sau va rămîne sălbatică etc.

Geneza 2:19  Domnul Dumnezeu a făcut din pămînt toate fiarele cîmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.

Un alt exemplu evident este cazul Potopului. Dumnezeu hotărăște animalele să vină pentru a urca pe arca contruită de Noe, iar animalele se supun Lui și vin la locul stabilit. Este interesant cum niște animale iraționale, supuse doar instinctului, se supun în totalitate hotărîrii lui Dumnezeu.

Cele 10 urgii asupra egiptenilor includ și acțiuni din partea regnului animal. Broaștele invadeaza casele, inclusiv palatul faraonului, muștele vin la ordinul lui Dumnezeu, lăcustele distrug în totalitate roada țării în ordinea stabilită în aceste urgii. Totuși la același ordin a lui Dumnezeu ele nu atacă turmeze sau ogoarele poporului Israel.

Un alt exemplu elocvent este situația cînd chivotul legămîntului lui Dumnezeu este la filisteni. Dumnezeu începe să trimită boli peste ei, iar preoții filisteni hotărăsc să trimită înapoi acest chivot. Felul cum ordonează Dumnezeu să se întîmple acest lucru este extrem de interesant. 1 Samuel 6:7  Acum, faceţi un car nou de tot, şi luaţi două vaci tinere cari dau ţîţă şi cari n’au tras la jug; înjugaţi vacile la car, şi mînaţi înapoi acasă viţeii lor cari se ţin după ele.
În primul rînd vacile nu trag carul, iar reacția lor este să fugă de acolo, plus aceste vaci avînd viței mici, fac tot posibilul să se întoarcă la ei. Și totuși reacția lor e alta.

1 Samuel 6:12  Vacile au apucat drept pe drum spre Bet-Şemeş; au ţinut mereu acelaş drum, mugind, şi nu s’au abătut nici la dreapta nici la stînga. Domnitorii Filistenilor au mers după ele pînă la hotarul Bet-Şemeşului.

Corbii îl hranesc pe Ilie

1 Impărați 17:2-4  Şi cuvîntul Domnului a vorbit lui Ilie, cu aceste vorbe:  ,,Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, şi ascunde-te lîngă pîrîul Cherit, care este în faţa Iordanului.  Vei bea apă din pîrîu, şi am poruncit corbilor să te hrănească acolo.„

Dumnezeu închide gura leilor în cazul lui Daniel

Daniel 6:16-21  Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel, şi să-l arunce în groapa cu lei. ‘mpăratul a luat cuvîntul şi a zis lui Daniel: ,,Dumnezeul tău, căruia necurmat ‘i slujeşti, să te scape!„ Au adus o piatră, şi au pus-o la gura gropii. ‘mpăratul a pecetluit-o cu inelul lui şi cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. ‘mpăratul s’a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănînce, nu i s’a adus nicio ţiitoare, şi n’a putut să doarmă.   ‘n revărsatul zorilor, însă, împăratul s’a sculat şi s’a dus în grabă la groapa cu lei.   Şi apropiindu-se de groapă, a chemat pe Daniel cu un glas plîngător. ‘mpăratul a luat cuvîntul, şi a zis lui Daniel: ,,Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujeşti necurmat, să te scape de lei?„ Şi Daniel a zis împăratului: ,,Vecinic să trăieşti, împărate!

Publicat în Doctrinele Bibliei | Lasă un comentariu

Dumnezeu stăpînește materia neînsuflețită

calmingthestormysea222Următoarele pasaje biblice vor prezenta clar că Dumnezeu stăpînește materia neînsuflețită. Primul exemplu clar în acest sens este perioada creației. Dumnezeu ordonează “Să fie lumină” și lumina apare,   “Să fie o întindere între ape” și așa se întîmplă.

Mai tîrziu, același Dumnezeu se mînie pe nelegiurile oamenilor de pe pămînt și hotărăște potopul.  “Și iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pămînt ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viață; tot ce este pe pămînt va pieri”. După cum bine știm potopul se întîmplă, ceea ce reflectă  încă o data suveranitatea lui Dumnezeu asupra materiei neînsuflețite.

Stăpînirea absolută a lui Dumnezeu se manifestă la fel de evident în cazul celor 10 urgii asupra egiptenilor. Rîul se transformă în sînge, lumina se face întuneric, a venit grindina. Piatră cu foc a bătut peste țara Egiptului, sfidînd într-un fel puterea faraonului și a dumnezeilor lui. Mai tîrziu apele Mării Roșii se deschid lăsînd poporul Israel să treacă în timp ce armata egipteană este nimicită.

Un exemplu direct a suveranității lui Dumnezeu asupra naturii este cazul lui Isus pe mare. El doarme, iar ucenicii sunt înspăimîntați de furtuna dezlănțuită care amenință corăbioara să se scufunde. Atunci cînd ucenicii își trezesc Învățătorul, El mustră vântul și el i se supune. Marcu 4:39  El S’a sculat, a certat vîntul, şi a zis mării: ,,Taci! Fără gură!„ Vîntul a stat, şi s’a făcut o linişte mare.

Fenomenele naturii sunt subiecte ale suveranității lui Dumnezeu. El dă ploaia și El oprește ploaia, El trimite uragane, El face să vină zăpada…

Psalm 147:15-18  El ‘şi trimete poruncile pe pămînt, Cuvîntul Lui aleargă cu iuţeală mare. El dă zăpada ca lîna, El presară bruma albă ca cenuşa;  El ‘şi asvîrle ghiaţa în bucăţi; cine poate sta înaintea frigului Său? El ‘şi trimete Cuvîntul Său, şi le topeşte; pune să sufle vîntul Lui, şi apele curg.

Dumnezeu este Stăpînitorul total al materiei neînsuflețite și al fenomenelor naturii.

Publicat în Doctrinele Bibliei | Lasă un comentariu

Suveranitatea lui Dumnezeu (2)

the_whole_world_in_his_hands_post_card_postcard-p239615519444936899qibm_400-1Apoc 4:11  ,,Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!„

Din eternitate Dumnezeu a existat singur, în afara unui univers bine conturat și fără necesitatea unei surse pentru a-Și menține existența. Dumnezeu era suveran și atunci, putînd alege să creeze sau să nu creeze universul. Dumnezeu ar fi putut crea o lume sau o multitudine de lumi, un tip de ființe sau o varietate de ființe, aceiași inteligență a ființelor create sau inteligență diferită. În suveranitatea Sa, Dumnezeu a creat unele ținuturi înfloritoare, iar altele pustii, unele mănoase, iar altele muntoase. El a creat ființe care ne uimesc prin marimea lor, iar  pe altele le-a creat minuscule încît este nevoie de microscop ca să le privim, unele ajută omul, altele ne primejduiesc viața, unele trăiesc sute de ani, altele cîteva ore. Dumnezeu guvernează lumea materială stabilind legi universale care acționează, El a pus hotarul mării, El face să sufle vîntul încotro dorește El…

Mulți afirmă că Dumnezeu a creat universul, apoi S-a retrat din guvernarea lui; fenomenele naturii au loc necontrolat, calamnitațile sunt direcționate de Diavol care încearcă să zădărnicească planul lui Dumnezeu. E regretabil că unii creștini afirmă și cred aceste lucruri care sunt tocmai opusul Bibliei. Evrei 1:3  …care ţine toate lucrurile cu Cuvîntul puterii Lui…

Dumnezeu nu S-a retras din guvernarea lumii, El este Stăpîn, Măreț, Suveran și azi, iar noi putem afirmă cu toată siguranța că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor.

Publicat în Doctrinele Bibliei | Etichetat | Lasă un comentariu

Suveranitatea lui Dumnezeu definită (1)

1439339572249Suveranitatea lui Dumnezeu… O expresie atît de cunoscută de creștini, și totuși tocmai acești creștini nu vor să recunoască că Dumnezeu e Rege, că El conduce în mod suprem toate evenimentele și este Stăpîn peste toate lucrurile și ființele care există în acest Univers. Creștinii afirmă că Dumnezeu este Stăpîn, dar spun că totuși se pot împotrivi voii Lui, afirmă că Dumnezeu este perfect în crearea planului Său, și totuși oamenii se pot împotrivi acestui plan, afirmă că El vrea ca toți oamenii să fie mîntuiți și totuși milioane de oameni mor în păcatul lor. Ce afirmații contradictorii! Pînă la urmă în mintea unor creștini, expresia  „suveranitatea lui Dumnezeu” este redusă la o afirmație pe care ei înșiși nu o cred.

Biblia afirmă cu toată grandiozitatea despre măreția și suveranitatea lui Dumnezeu.

1 Cronici 29:11-12  A Ta este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, vecinicia şi slava, căci tot ce este în cer şi pe pămînt este al Tău; a Ta, Doamne, este domnia, căci Tu Te înalţi ca un stăpîn mai pesus de orice!  Dela Tine vine bogăţia şi slava, Tu stăpîneşti peste tot, în mîna Ta este tăria şi puterea, şi mîna Ta poate să mărească şi să întărească toate lucrurile.

În cartea1 sa “Doctrina Suveranitații”, autorul Arthur. W. Pink afirmă următoarele lucruri : A spune că Dumnezeu Tatăl a plănuit mîntuirea tuturor oamenilor, că Dumnezeu Fiul a murit, cu intenția expresă de a mîntui tot neamul omenesc, si că Dumnezeu Duhul Sfînt încearcă să cîștige acum lumea pentru Hristos, cînd oricine poate vedea că marea majoritate  a semenilor noștri mor în păcat și trec într-o veșnicie lipsită de orice nădejde, înseamnă a spune că Dumnezeu Tatăl este dezamagit, Dumnezeu Fiul este nemulțămit, iar Dumnezeu Duhul Sfînt este înfrînt.

Același autor declară mai departe: A declara că planul inițial al Creatorului a fost zădărnicit de păcat, înseamnă a-L detrona pe Dumnezeu. A sugera că Dumnezeu a fost luat prin surprindere la Eden și că acum ar încerca să remedieze o calamnitate neprevăzută înseamnă a-L coborî pe Cel Preaînalt la nivelul unei ființe muritoare, finite și failibile. A susține că omul este unicul determinant al propriului său destin și că, prin urmare are puterea de a-L face șah-mat pe Ziditorul său înseamnă a-L deposeda pe Dumnezeu de atributul omnipotenței.

…………..

Într-un cuvînt, a nega suveranitatea lui Dumnezeu înseamnă a urma o cale care, dacă parcursă pînă la capătul ei logic, duce la ateism pur.

Pink, A. W. (20101). Suveranitatea lui Dumnezeu definita. In Doctrina Suveranitatii (pp. 28-29).

Bocsa, Caras-Severin, RO: Fundatia Mantachie.

Publicat în Doctrinele Bibliei | Etichetat | Lasă un comentariu

Planul lui Dumnezeu. Chiar și faptele păcătoase ale oamenilor sunt incluse în plan fiind dirijate spre bine.

Geneza 50:20  Voi, negreşit, v’aţi gîndit să-mi faceţi rău: dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceeace se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr.

Isaia 45:7  Eu întocmesc lumina, şi fac întunerecul, Eu dau propăşirea, şi aduc restriştea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.

Amos 3:6  Sau sună cineva cu trîmbiţa într’o cetate, fără să se spăimînte poporul? Sau se întîmplă o nenorocire într’o cetate, fără s’o fi făcut Domnul?

Fapte 3:18  Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.

Acts 2:23  pe Omul acesta, dat în mînile voastre, după sfatul hotărît şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorît prin mîna celor fărădelege.

Matei 21:42  Isus le-a zis: ,,N’aţi citit nici odată în Scripturi că: ,Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri?`

Romani 8:28  De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celorce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celorce sînt chemaţi după planul Său.

Publicat în Doctrinele Bibliei | Lasă un comentariu